Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Husorden

HUSORDENSREGLER FOR TORGVEIEN BORETTSLAG

HISTORIKK:
- VEDTATT AV STYRET I NOVEMBER 2008
- ENDRET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: November 2009 
- ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING: Juni 2010, mai 2011, mai 2013, april 2014, mai 2015 og mai 2016

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

§ 1 Husordensreglene
Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på husordensreglene er å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget. Andelseiers forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Som vesentlig brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for andre.

§ 2 Ro
Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen, samt på fellesområdene. Det må vises særlig hensynsfullhet, slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje når det er til minst mulig sjenanse for naboene. I tidsrommet fra kl 22.00 til kl 08.00, samt på søndager og helligdager, skal støyende arbeider unngås!

Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen der det kan forventes støy, skal naboene varsles på forhånd.

§ 3 Bruk av uteområdene
Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger og uteplasser så fremt det ikke er til sjenanse for naboene.

Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene. Det er kun tillatt å benytte gassgrill eller elektrisk grill for tilbereding av mat på balkongene.

Griller, varmelamper og andre varmekilder skal ikke stå inntil eller vende direkte mot innervegg/vindu på balkong, for å forhindre at varmedetekterende kabel/sensor utløser brannalarm.

§ 4 Parkering
Parkering skal kun skje på anviste plasser i felles garasjeanlegg.

§ 5 Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

 1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Dyr skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
 2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
 3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
 4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
 5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

§ 6 Antenner
Etter søknad til styret kan det gis tillatelse til oppsetting av antenner. Det tillates ikke satt opp parabol/ eller andre antenner som virker skjemmende eller som er skadelig for bygningene.

§ 7 Søppel
Søppeldunker er kun beregnet til husholdningsavfall. Søppel skal være sortert i henhold til kommunens krav, og poser skal være grundig knyttet igjen. Glass og andre farlige gjenstander må̊ kastes i egne beholdere for dette formålet. Det må̊ ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne.

§ 8 Brannforebygging

 1. Brannfarlig avfall skal ikke kastes i avfallspunkter, søppeldunker eller containere på borettslagets område.
 2. Det er totalforbud mot røyking i innvendige fellesarealer, inkludert garasje- og bodanlegg.
 3. Det er forbudt å benytte eller lagre ildsfarlige eller flyktige gasser og væsker i beholdere eller på maskiner/utstyr i bodene i kjelleren/garasjen.
 4. Ved montering av innendørs gassanlegg, skal det søkes styret om godkjenning. Anlegget skal monteres og testes av fagfolk. I tillegg skal det installeres gassalarm i boenheten.
 5. Andelseier er ansvarlig for å påse at leilighetens brannslange er tilgjengelig og i orden.
 6. I fellesarealene skal det under ingen omstendigheter lagres eller oppbevares gjenstander som kan være til hinder for rømning.
 7. Det er ikke tillatt å koble ladbare biler til strømuttak i borettslaget som ikke er spesielt godkjent for dette formålet.
 8. Utløses brannalarmen uten at det er en reell brann, skal denne nullstilles innen tre minutter av den som er ansvarlig for at alarmen ble utløst. Ingen må nullstille alarmen om de ikke selv har løst den ut!
 9. Ved en reell brann skal beboeren forsøke å begrense omfang/spredning av brannen ved bruk av brannteppe, brannslukker eller brannslange. Ved evakuering skal heiser ikke benyttes! Dører til leiligheter og andre branndører skal holdes lukket for å forhindre spredning av brann. Rømning skal fortrinnsvis skje via inngangsdørene og terrasser/balkonger. Garasjen bør ikke benyttes som rømningsvei dersom annen rømningsvei er tilgjengelig.

§ 9 Vannskader
Alle som har installasjoner med mye vann i leiligheten (for eksempel akvarium eller vannseng) i rom uten sluk, skal sørge for å ha egen forsikring som skal dekke alle skader i bygget hvis lekkasje skulle oppstå. Oppstår det slike skader og andelseier ikke har slik forsikring, kan styret forlange at andelseieren må dekke alle kostnader forbundet med skaden

Hvitevare rog annet utstyr som er tilkoblet vannkilde i rom uten sluk og som er eldre enn 10 år utgjør en stor risiko for vannlekkasje og bør skiftes ut. Ved vannskader fra eldre maskiner vil andelseier minimum bli belastet for egenandel.

§10 Postkasseskilt
Den enkelte andelseier skal sørge for at postkasseskiltet til enhver tid følger borettslagets standard. Etter en henvendelse og en påfølgende purring, kan borettslagets styre etter 14 dager sørge for utbedring for andelseiers regning.

§ 11 Endring av husordensreglene
Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling. Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Forslag av endring av reglene må sendes styret innen den frist som fremgår av borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen kan ikke behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no